Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”

van Dryfast B.V., gevestigd te Vlaardingen, Kreekweg 22, hierna te noemen gebruiker, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24284739 d.d. 15-05-1998.

ARTIKEL 1: Definitie

Onder “gebruiker” wordt in deze Algemene leveringsvoorwaarden verstaan degene die deze Algemene leveringsvoorwaarden in één of meer overeenkomsten gebruikt respectievelijk daarnaar in aanbiedingen of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder “wederpartij” wordt verstaan degene die de gelding van deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard.

ARTIKEL 2: Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de gebruiker als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en die wordt aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 24 uur na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, mits dit voorraadhoudende product(en) is/zijn. Indien het product op maat besteld/ontwikkeld wordt, dan worden de gemaakte kosten doorbelast.
 3. De door gebruiker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 4. Zowel ten aanzien van aanbiedingen, orderbevestigingen en de daarbij behorende bijlagen, als ten aanzien van de door haar gemaakte ontwerpen en tekeningen, behoudt gebruiker zich uitdrukkelijk de eigendoms- en auteursrechten voor. De wederpartij is niet gerechtigd derden van de hem verstrekte gegevens kennis te doen nemen, of van de hem verstrekte stukken kopieën te vervaardigen, tenzij uitdrukkelijk door gebruiker voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.
 5. Alle orders, door vertegenwoordigers van de gebruiker of door tussenpersonen opgenomen, binden de gebruiker eerst, indien deze door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. Onder schriftelijke bevestiging wordt tevens een bevestiging per e-mail of fax verstaan.
 6. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde Algemene leveringsvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats.
 7. Zo op een rechtsbetrekking als in lid 1 bedoeld naast deze voorwaarden ook andere voorwaarden van toepassing zijn, dan zal in geval van een tegenstrijdigheid de voor de gebruiker meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de gebruiker.

ARTIKEL 3: Prijzen

 1. Indien na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de prijzen van de kostprijsbepalende factoren, waarbij de prijs c.q. de prijzen van de gebruiker is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheid ook een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst.
 2. De gebruiker is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de wederpartij door te berekenen.
 3. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4: Aflevering; levertijd en transport

 1. De opgegeven leveringstijd gaat in, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd, alle formaliteiten, welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld en de cliënt ons bovendien, in overeenstemming met ons, de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld. Is een vooruitbetaling bedongen, dan gaat de leveringstijd pas in, als deze is ontvangen en aan de eerdergenoemde voorwaarden is voldaan.
 2. Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, zal de afnemer nooit het recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 3. Indien door de gebruiker niet anders is bepaald, geschieden leveringen met een waarde van € 500, – netto of meer franco. Bij levering onder dit bedrag worden de vrachtkosten extra in rekening gebracht. Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres, dat voor normaal vrachtverkeer bereikbaar is.
 4. Het vervoer, ook voor zover dit wordt bekostigd door de wederpartij, vindt steeds voor diens risico en verantwoording plaats.
 5. Het transport eindigt op het moment dat het product op de plaats van bestemming naast het transportmiddel is geplaatst.
 6. Na ontvangst van de geleverde goederen gaat de wederpartij automatisch akkoord met onze leveringsvoorwaarden.
 7. Wij zijn bevoegd een order in zijn geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen, in gedeelten uit te leveren. In dit geval zijn wij gerechtigd per factuur betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
 8. Indien de wederpartij een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de wederpartij is gesteld en door de gebruiker is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen. Vindt geen afroep en/of afname plaats, dan is de gebruiker niettemin gerechtigd het gedeelte van de bestelling, dat had moeten worden afgenomen, op dat tijdstip te factureren en eventuele opslagkosten te gaan berekenen.
 9. Indien van niet aanwezigheid voor aannemen of het afwijzen van goederen, kan er voor het meermaals aanbieden van de goederen extra kosten in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 5: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
 2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

ARTIKEL 6: Annulering

 1. Annulering van een order door de wederpartij wordt alleen geaccepteerd, indien de opdrachtgever bereid is de rekening te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden, gebaseerd op de totale veroorzaakte kosten.

ARTIKEL 7: Betaling

 1. Voor zover niet nadrukkelijk anders is overeengekomen, dient de overeengekomen factuur binnen 30 dagen na de vermelde factuurdatum in zijn geheel te worden voldaan.
 2. Gebruiker behoudt het recht voor in door ons te bepalen situaties de betaling op andere wijze te doen plaats vinden.
 3. Schuldvergelijking is niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is gebruiker gerechtigd het te betalen bedrag te verhogen met 1% rente per maand met een wettelijke maximum van 8% per jaar. Na afloop van een jaar wordt de in de vorige zin bedoelde rente ook verschuldigd over de reeds verschuldigde rente.
 5. Indien de wederpartij na sommatie, met betalen in gebreke blijft, is gebruiker eveneens gerechtigd, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van  € 300,- .

ARTIKEL 8: Eigendomsovergang

 1. De goederen blijven na aflevering op het opgegeven adres, ons eigendom zolang zij niet volledig door de wederpartij zijn betaald, doch komen na aflevering volledig voor risico van de wederpartij.
 2. Indien de wederpartij enige betalingsverplichting(en) niet nakomt is de gebruiker in deze zin bevoegd, zaken waarop nog een eigendomsvoorbehoud rust, zonder medewerking terug te vorderen.

ARTIKEL 9: Garantie

 1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staats de gebruiker in, zowel voor de deugdelijkheid door gebruiker geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door gebruiker geleverde en gebruikte materiaal, zodanig, dat alle gebreken aan de geleverde goederen, waarvan de wederpartij bewijst, dat zij binnen 12 maanden na levering uitsluitend of overwegend als gevolg van door gebruiker ontworpen, doch ondeugdelijke constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door gebruiker kosteloos worden hersteld. Hiertoe dient de wederpartij de defecte goederen franco aan ons adres te retourneren. Gebruiker is dus nimmer verplicht, eventuele schadegevallen ter plaatse te herstellen. Deze garantieverplichtingen vervallen indien en zodra de wederpartij en/of derden werkzaamheden aan het geleverde hebben verricht zonder onze schriftelijke toestemming.
 2. Indien wij ter voldoening aan onze garantieverplichting geraden achten, goederen of onderdelen door nieuwe te vervangen, zullen wij deze kosteloos en franco, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen delen gelden leveren. Goederen of onderdelen welke door nieuwe worden vervangen, worden door de levering hiervan gebruikers eigendom en worden ons door de wederpartij franco teruggezonden.
 3. De garantie geldt niet voor gebreken, welke het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift met betrekking tot de aard of de kwaliteit der toegepaste materialen; zij geldt ook niet voor lakwerk en chroomwerk, tenzij de beschadigingen daarvan het gevolg zijn van kwaliteits- en/of constructiefouten van andere delen.
 4. Gebruiker is niet gehouden tot enige garantie ten aanzien van gebreken in de geleverde zaken die door wederpartij of eenieder ander zijn veroorzaakt als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid, daaronder in ieder geval begrepen een onjuist gebruik van de geleverde zaken, dan wel ten aanzien van enige beschadiging als gevolg hiervan. Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van onoordeelkundig c.q. onjuist gebruik van de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten binnen 8 dagen nadat de wederpartij de goederen heeft ontvangen worden gereclameerd, bij gebreke waarvan onze garantieverplichting ten aanzien van die gebreken vervalt.
 6. Het niet-nakomen van onze garantieverplichting ontheft de wederpartij niet van de verplichting, welke voor hem uit deze of uit enig ander met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien.
 7. Gebruiker is tot geen enkele garantie – hoe ook genaamd – gehouden, indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of enige andere met deze overeenkomst samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 8. Gebruikers aansprakelijkheid is beperkt tot de garantieverplichting hierboven omschreven en gaat in ieder geval niet verder dan de door de fabrikant van het betreffende artikel gegeven garantie. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade veroorzaakt door de werking of niet- werking van het door gebruiker geleverde of bewerkte goed, of door in gebruikers dienst zijn personeel toegebracht aan goederen en/of personen, welke of wie ook. De wederpartij is gehouden gebruiker tegen alle vorderingen van derden ter zake van zodanige kosten, schaden en interesten te vrijwaren.
 9. Indien door bijvoorbeeld in- en of uitvoerverboden, stakingen of andere niet te voorziene omstandigheden de garantie- verplichtingen niet nagekomen kunnen worden, worden deze opgeschort.

 

ARTIKEL 10: Aansprakelijkheid bij schade

 1. Gebruiker is op geen manier aansprakelijk naar wederpartij en/of derden voor gebreken aan verkochte / verhuurde goederen.
 2. Gebruiker is niet verplicht tot schadevergoeding voor enige schade jegens materiele-, menselijke- en/of dierlijke- en economische schade door toedoen van verkochte / verhuurde goederen.
 3. Gebruiker aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade tijdens vervoer, zoals vermeld in art. 4.4.
 4. Aansprakelijkheid van de gebruiker voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 5. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens de gebruiker verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De wederpartij dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijk aan de gebruiker te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Koper vervalt.

  ARTIKEL 11: Retourzendingen

  1. Retourzendingen worden door de gebruiker niet dan na voorafgaande toestemming met de gebruiker geaccepteerd.
  2. Indien gebruiker instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de wederpartij te allen tijde franco te versturen en onder vermelding van factuurnummer(s) en/of leverbonnummer(s) en de datum van levering.
  3. Wederpartij wordt na ontvangst van de retourzending, gecrediteerd onder aftrek van een nader door de gebruiker op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

   ARTIKEL 12: Inkoopvoorwaarden

   1. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet, voor zover niet in strijd met gebruikers verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.
   2. Indien het bepaalde in de inkoopvoorwaarden in strijd is met het bepaalde in deze verkoops-, leverings-, en betalings- voorwaarden, is het in gebruikers voorwaarden bepaalde bindend. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

    ARTIKEL 13: Geschillen

    1. Alle geschillen, van welke aard ook, tussen gebruiker en wederpartij(en), kunnen uitsluitend aanhangig gemaakt worden bij de bevoegde rechter te Rotterdam.
    2. Nederlands recht is op alle transacties van toepassing.

    ARTIKEL 14: Eenzijdige wijziging 

    1. Deze clausule geeft gebruiker het recht de hierboven opgestelde voorwaarden eenzijdig en op eender welk tijdstip te wijzigen.

    Wij denken graag met u mee!